Για την Ελλάδα!

Πλαίσιο αρχών

Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Παιδεία που η Πολιτεία προσφέρει στους Έλληνες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κεντρικοί στόχοι για όλες τις βαθμίδες και κυρίως για τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση πρέπει να είναι:

  1. Καλή γενική μόρφωση με την παροχή ορθά επιλεγμένων γνώσεων
  2. Διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα και σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων
  3. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας
  4. Καλλιέργεια της αγάπης για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, για το περιβάλλον και για την πατρίδα.
  5. Καλλιέργεια συλλογικής εργασίας και δυνατότητας συνεργασίας (ένα έλλειμμα της ελληνικής κοινωνίας).

Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η σωστή επιλογή, η συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση των δασκάλων. Αυτό συναρτάται άμεσα με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και με την αναγνώριση και κοινωνική καταξίωση του έργου των δασκάλων και καθηγητών.

Ειδικά για την τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση ως επί πλέον κύριοι στόχοι θα πρέπει να είναι οι εξής:

  1. Η παροχή σύγχρονης ποιοτικής γνώσης και η ανάπτυξη ικανοτήτων για παραγωγική εργασία στη σύγχρονη εποχή σε όλες τις κατευθύνσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των αντιστοίχων επαγγελμάτων.
  2. Η περαιτέρω καλλιέργεια κριτικής σκέψης για προετοιμασία επιστημόνων–ερευνητών που θα προάγουν τα διάφορα επιστημονικά πεδία και θα δημιουργήσουν ερευνητική δυναμική στα ελληνικά ιδρύματα.
  3. Η καθιέρωση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας – διοίκησης που να βασίζεται στην αξιοκρατία, τη λογοδοσία των ασκούντων διοίκηση, την απάλειψη κάθε κομματικής επιρροής και την αντικειμενική αξιολόγηση του παραγόμενου έργου όλων των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων.
  4. Τον εξορθολογισμό με συγχώνευση, κατάργηση ή δημιουργία Τμημάτων, με αποκλειστικό γνώμονα τις ανάγκες και το συμφέρον του τόπου. Δυστυχώς πολλά Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ δημιουργήθηκαν όχι με γνώμονα το συμφέρον του τόπου αλλά με πολιτικές, τοπικές και πολύ συχνά προσωπικές επιδιώξεις. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ γενικά απέτυχε γιατί και πάλι μεσολάβησαν πολιτικοί και προσωπικοί παράγοντες.

Τέλος, η ταχύτητα των σύγχρονων εξελίξεων σε όλα τα πεδία επιβάλει την σοβαρή προσπάθεια στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε νέα πεδία δραστηριοτήτων και μπορεί να οργανωθεί αξιοποιώντας υφιστάμενα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης που θα διασφαλίζει την εφαρμογή ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου, ανοιχτό σε βελτιώσεις αλλά ανεξάρτητου από κυβερνητικές αλλαγές, πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό μέλημα. Αυτό αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζητούμενο για όλες τις μείζονες παρεμβάσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στον τόπο μας. Διαφορετικά θα παραμείνουμε στο γνωστό «ράβε-ξήλωνε» με όλες τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες για τη νεολαία και τη χώρα.