Για την Ελλάδα!

Προσήλωση στις αρχές της Δημοκρατικής Πολιτείας

Η Δημοκρατική Πολιτεία βασίζεται στις αρχές της εντιμότητας, διαφάνειας, δημοκρατίας, ισοπολιτείας και πολιτισμένου διαλόγου. Επίσης υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην Δημοκρατική Πολιτεία με τις ιδιότητες του μέλους ή στελέχους, καθώς και κανόνες λειτουργίας. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των αρχών και κανόνων λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι το κοινό μας όραμα θα μας βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία της Δημοκρατικής Πολιτείας. Τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές μας θα αντιμετωπίζονται με νουθεσία από τα στελέχη. Επανειλημμένες παρεκκλίσεις ή παραβιάσεις θα οδηγούν σε πιθανή προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση των ιδιοτήτων του μέλους ή στελέχους. Για μέλη ή στελέχη που εσκεμμένα ή με δόλο παραβαίνουν τις αρχές ή προϋποθέσεις (αν π.χ. στελέχη είναι και μέλη/στελέχη κάποιου κόμματος και δεν το δηλώσουν), το όνομά τους θα αναγράφεται σε δημόσια θέα στην ιστοσελίδα της Δημοκρατικής Πολιτείας μετά από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής.